...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์พ่อหลวงของปวงชนเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพ่อหลวงของปวงชน...

พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย


+++++++++++++++++++++++++

.....................ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ข้าวของเครื่องใช้พากันปรับราคาสูงขึ้น หนทางแก้ไขเพื่อช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ผ่านพ้นวิกฤติการณ์เหล่านี้ไปได้ ก็เห็นจะเป็นการกินอยู่อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ สมดังพระปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที ทรงสอนสั่งลูกหลานไทยเสมอ…ให้รู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่า “พอเพียง” ตลอดระยะเวลา 54 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไม่เพียงแต่จะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตามพระปฐมบรมราชโองการทีว่า

..................... “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงเป็นเสมือนครูผู้เป็นพ่อพิมพ์ของชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับราษฎรไทยในเรื่องของการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย เพื่อความสุขที่แท้จริงอีกด้วย “ทุกคราวที่บ้านเมืองต้องประสบกับเหตุการณ์คับขัน “ขวัญ กำลังใจ และสติ” ของคนไทยทั้งชาติจะได้รับการปลุกและปลอบประโลมด้วยพร ะบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมา เฉกเช่นเดียวกับยามนี้ ยามที่ประเทศชาติต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก หน่วง แต่ถึงกระนั้น หากคนไทยทุกคนสามัคคีกัน พร้อมใจกันน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติตามโดยทั่วแล้ว เป็นที่เชื่ออย่างยิ่งว่า ครอบครัวและประเทศชาติของเราคงจะผ่านพ้นวิกฤติการณ์เหล่านี้ไปได้อีกครั้ง”

จัดทำโดย
ด.ช. วุฒิชัย สมหวัง ติดต่อเรา
ด.ญ. ณัฐนันท์ กันภัย ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้